• استاد یار روان شناسی دانشگاه تهران
  • دانش آموخته دکتری روان شناسی دانشگاه تربیت مدرس
  • رئیس مؤسسه روان شناسی دانشگاه تهران
  • عضو هیات موسس انجمن اولیا و مربیان ایران