• دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ زﺑﺎﻧﺸﻨﺎﺳﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
 • عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، گروه زبان و ادب فارسی دفتر تالیف کتاب های درسی
 • دبیر انجمن علمی زبانشناسی دانشگاه تهران از سال 1387 تا 1389
 • مدیر گروه پژوهش در برنامه های درسی زبان از سال 1389 تا 1390
 • عضو گروه پژوهش در گروه علوم انسانی پژوهشکده برنامه ریزی درسی از سال 1390 تا 1392
 • عضو شورای برنامه ریزی گروه زبان و ادب فارسی از سال 1391 تاکنون
 • عضو کارگروه هم اندیشی دبیرخانه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش
 • ناظر ملی برگزاری آزمون پرلز 2011 و 2016
 • عضو گروه تالیف یکپارچه بسته آموزشی دوره اول ابتدایی از سال 1394 تا کنون
 • عضو شورای پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 • کسب رتبه تک رقمی در آزمون کنکور کارشناسی ارشد سازمان سنجش
 • رتبه اول دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
 • رتبه اول آزمون کتبی کنکور دکترای تخصصی دانشگاه تهران
 • کسب رتبه پژوهش برتر در سطح ملی سال 1391
 • کسب رتبه پژوهشگر برتر در سطح ملی سال 1392